Generelle betingelser

author-avatar

af Lucas Castenborg

Disse generelle betingelser for brug af Ofir.dk er gældende for alle brugere af Ofir.dk.

Annoncører henvises endvidere til Generelle handelsbetingelser.

Ofir.dk er et website der er ejet og drevet af Ofir A/S. Ofir A/S er et registreret varemærke (herefter kaldet Ofir), Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, CVR nr. 19 42 99 03, tlf. 39 57 78 00, mail info@ofirjob.dk

Ofir har siden 1996 drevet internetbaserede services og udviklet software-løsninger, og virksomheden er koncentreret omkring forretningsområderne job, rekrutteringsløsninger, e-handelwebsite og medievirksomhed.

Ofir er 100 % ejet af den børsnoterede mediekoncern North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, CVR nr. 66 59 01 19, tlf. 39 57 75 00, mail investor@northmedia.dk.
Der henvises til www.northmedia.dk for yderligere oplysninger om koncernens øvrige forretningsområder.

Databeskyttelse
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Ofir opfylder lovgivningen for beskyttelse af personoplysninger.

Ofir lægger stor vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af Ofir.dk. Derfor er det af stor betydning for Ofir, at eventuelle personlige oplysninger – afgivet af brugere til Ofir.dk – ikke kommer til andres kendskab.

Ofir gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere/servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Indsamling af personoplysninger
Ofir indsamler på forskellig vis oplysninger om brugere i forbindelse med brug af Ofir.dk.

Der sker således en automatisk registrering af hvilke computere, der besøger Ofir.dk. Det sker ved hjælp af såkaldte cookies. En cookie er et lille stykke tekstfil og/eller information, der sendes fra en web-server og lagres i en browser på en computer. En cookie genkender en computer som bruger, når der logges ind på et website som Ofir.dk, og den registrerer således computerens brugers færden på Ofir.dk.

Formålet med Ofirs brug af cookies er, at de oplysninger, der herved indsamles, anvendes til at identificere dig som unik bruger, når du logger ind på Ofir.dk. Herudover anvendes de indsamlede oplysninger til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Slutteligt benyttes de til styring af log ind og supportfunktioner, herunder til- og framelding af services, nyhedsbreve og lignende.

Læs mere om cookies og se Ofirs Deklaration af websites brug af cookies

Data fra Ofir.dk’s database bliver kun anvendt til anonyme statistikker, og informationerne bliver vurderet som ét samlet materialegrundlag. Ingen individuelle brugere af databasen vil kunne blive identificeret ud fra denne information.

Som bruger af Ofir.dk kan du tilmelde dig adskillige services og tilbud, hvor det i forbindelse med oprettelsen er nødvendigt at afgive personlige oplysninger, blandt andet navn og mailadresse. Ofir indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den pågældende service eller tilbud til en bruger. Ved tilmelding til en service eller et tilbud accepterer du som bruger, at Ofir anvender de afgivne personoplysninger til det aktuelle formål. Ofir opbevarer alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den pågældende service eller tilbud til en bruger.

Ofir.dk brugernavn og adgangskode
Når du opretter dig som bruger i forbindelse med visse services og tilbud på Ofir.dk, modtager du et brugernavn og en adgangskode, som herefter skal benyttes, når du ønsker at logge ind på den pågældende service eller tilbud.

Du er som bruger ansvarlig for egen hemmeligholdelse af et hvilket som helst brugernavn og adgangskode, som du modtager i forbindelse med Ofir.dk, og du er forpligtet til straks at meddele Ofir, hvis der sker misbrug eller er risiko for misbrug af brugernavn og adgangskode.

Ofir er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse en brugers adgang til og anvendelse af brugernavn og adgangskode og dermed de aktuelle services. I tilfælde heraf er Ofir uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjemand.

Brugeren holder Ofir skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af et Ofir tilknyttet brugernavn og adgangskode.

Ofir opfordrer dig som bruger til at ændre dit kodeord ofte, mindst en gang om måneden, for at sikre dig imod eventuelt misbrug.

Registrering af personoplysninger ved elektroniske ansøgninger
Ansøgere giver tilladelse til, at de oplysninger, der indtastes og vedhæftes, behandles og opbevares af den dataansvarlige og databehandleren. Formålet med at indsamle personlige data i forbindelse med ansøgning er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede og kvalificerede til den pågældende stilling.

Ansøgeren opfordres alene til at afgive personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde stillingsopslagets krav til oplysninger. Ansøgeren må derfor ikke at afgive personfølsomme oplysninger, som eksempelvis race, religion, politisk tilhørsforhold, fagforening, helbredsoplysninger, seksuel orientering m.v.

Databehandler og dataansvarlig forpligtiger sig til, at personlige oplysninger i ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og kun til det job, som er søgt. Finder Ofir ansøgerens profil relevant til et andet job, kan oplysninger kun videregives efter ansøgerens udtrykkelige samtykke.

Ansøgningen kan kun ses af den arbejdsgiver, som ansøgeren har indsendt en ansøgning til. Ansøger og arbejdsgiver har adgang til ansøgningen op til 6 mdr. efter rekrutteringen til den pågældende stilling er afsluttet, og nærværende betingelserne er gældende i samme tidsrum.

Behandling af personoplysninger
Ofir lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer eller virksomheder, medmindre du udtrykkeligt har accepteret det.

Medmindre andet er angivet for en konkret service eller tilbud, vil alle afgivne oplysninger fra brugere på Ofir.dk alene blive behandlet af selskaber i Ofir og North Media A/S. Du giver ved din afgivelse af oplysningerne samtykke til, at der indenfor førnævnte selskaber må ske videregivelse af dine personoplysninger.

Herudover forbeholder Ofir sig ret til at videregive dine informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen og er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold, eller der opstår begrundet mistanke om ulovlige forhold.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan også til enhver tid selv redigere eller slette dine oplysninger ved at logge ind med dit brugernavn med tilhørende adgangskode på Ofir.dk. Ansøgere kan til enhver tid få de oplysninger, som Ofir har registreret i forbindelse med en ansøgning, at se. Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger skal rettes til Ofir Kundecenter på mail kundecenter@ofirjob.dk.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

E-mail service / Afgivelse af permission – for jobsøgere
En permission er en tilladelse til, at Ofir sender brugeren e-mail-markedsføring.

Tilmelding til Ofirs nyhedsmail – Ofir Jobguide, rettet mod jobsøgere – er en forudsætning ved brugeroprettelse i forbindelse med oprettelse af jobagent. Derved afgives en permission.

Ved enhver ansøgning via Ofir.dk bliver ansøgeren automatisk tilmeldt en service, hvor ansøgeren får fremsendt jobopslag, som har de samme karakteristika som det ansøgte job, ud fra stillingsbeskrivelse og geografi.

Diverse e-mail services kan til enhver tid frameldes, og permission bortfalder.

Ansvarsfraskrivelse
Selvom Ofir har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Ofir.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Ofir fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden. Endvidere påtager Ofir sig intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i IT-systemer tilhørende Ofir.

Ofir.dk indeholder adskillige links til andre websites. Ofir står ikke inde for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websites, ligesom Ofir ikke står inde for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra Ofir.dk sker formidling, eller hvortil der linkes. Indhold lagt af en bruger noget sted på Ofir.dk, er alene den pågældende brugers ansvar, og Ofir påtager sig intet ansvar for ulovligt indhold.

I forbindelse med services og tilbud, hvor brugere afgiver oplysninger til tredjepart, er Ofir på ingen måde ansvarlig for denne tredjeparts datasikkerhed og/eller behandling af personoplysninger.

En bruger af Ofir.dk kan ikke gøre Ofir ansvarlig for tab, der måtte følge af, at Ofir opdaterer eller ændrer sine services eller tilbud.

Ofir er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset art, herunder virus. Ofir påtager sig intet ansvar for tab af data.

Ovenstående ansvarsfraskrivelser gælder medmindre andet er anført og følger dansk rets ufravigelige regler.

Robottering af Ofir.dk
Hjemmesiden Ofir.dk er som følge af en langvarig markedsføringsindsats et stærkt indarbejdet jobsøgningsforum på det danske jobmarked. Ofir frabeder sig robottering af databaseindhold på Ofir.dk.

Tvister
Såfremt der mellem Ofir og en bruger af Ofir.dk, herunder øvrige websites med relation til Ofir.dk, måtte opstå en tvist på baggrund af et af Ofirs websites eller hertil relaterede forhold, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

Gyldighed
Disse betingelser er senest opdateret den 23. marts 2023 og erstatter alle tidligere gældende Generelle betingelser for brug af Ofir.dk. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

Ønsker du flere informationer om Ofir og Ofir.dk, så læs her